0p3

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurare CASCO

Asigurarea   contractuala (facultativa):

  • Are la baza acordul de vointa al asiguratului (contractantului) si al asiguratorului concretizat in contract,
  • Prin intermediul contractului sunt stabilite drepturile si obligatiile partilor si toate celelalte elemente ale asigurarii.

Asigurarea CASCO face parte din clasa „asigurarilor de bunuri” care constituie un segment de baza al asigurarilor, strans legat de regimul proprietatii si al interesului patrimonial al proprietarului bunului.

Asigurarile de bunuri compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute.

Fransiza  este unelement important al contractului de asigurare de bunuri, reprezentand partea din valoarea fiecarei daune care este suportata  de catre persoana asigurata.

CASCO este o asigurare facultativã în baza cãreia societatea de asigurare achitã despãgubiri pentru avariile accidentale (parþiale sau totale) ºi/sau furtul (parþial sau total) suferite de vehiculul asigurat ºi înscris în poliþa de asigurare.

Atenþie: Asigurarea CASCO nu trebuie confundatã cu asigurarea de rãspundere civilã RCA. În timp ce CASCO vã oferã acoperire pentru daunele la propriul dvs. vehicul, asigurarea dvs. RCA acoperã daunele materiale ºi/sau vãtãmãrile corporale suferite de alte persoane în urma unui accident rutier produs din vina dvs.

Aceastã asigurare este facultativã, ceea ce înseamnã cã decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO este la latitudinea proprietarului de vehicul, nefiind obligatorie prin lege.Deºi, potrivit  legislaþiei care reglementeazã operaþiunile de leasing, finanþatorul are obligaþia asigurãrii vehiculelor comercializate în leasing,  aceastã obligaþie/prevedere nu schimbã natura contractului de asigurare CASCO, acesta rãmânând un contract de asigurare facultativ. Potrivit OG nr.51/1997 privind operaþiunile de leasing ºi societãþile de leasing, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, societãþile de leasing au obligaþia asigurãrii vehiculelor. Prima de asigurare o achitã utilizatorul, dar asiguratul este societatea de leasing.

Atenþie: În cazul unei asigurãri CASCO, drepturile ºi obligaþiile dvs. ca asigurat, dar ºi cele ale societãþii de asigurare sunt cele stabilite în contractul de asigurare pe care l-aþi încheiat.

Condiþiile de asigurare CASCO pot diferi de la o societate de asigurare la alta, atât în ceea ce privesc riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea franºizei (dacã este cazul) ºi alte elemente specifice, cât ºi în ceea ce privesc primele de asigurare ºi condiþiile de platã a acestora. În consecinþã, pentru ca o comparaþie între valorile primelor de asigurare practicate de societãþi sã fie relevantã este necesar ca ºi serviciile oferite sã fie comparabile.
În toate cazurile, societatea de asigurare are obligaþia sã plãteascã contravaloarea daunei conform condiþiilor contractuale, mai puþin franºiza aplicabilã (dacã este cazul) ºi (posibil) ratele ramase neachitate pana la expirarea perioadei de valabilitate a poliþei.

Franºiza este partea din dauna pe care o suportã proprietarul vehiculului ºi poate fi stabilitã de cãtre societatea de asigurare ca valoare fixã ori ca procent din suma asiguratã sau din valoarea daunei.
Este foarte important ca, înainte de încheierea unui contract de asigurare, sã analizaþi ofertele disponibile pe piaþã si totodata aveþi dreptul sã primiþi un set minim de informaþii referitoare la societate ºi la contractul de asigurare propus (a se vedea secþiunea Protecþia consumatorilor/Dreptul la informare).

Vã recomandãm sã acordaþi atenþie parcurgerii ºi înþelegerii clauzelor contractuale, îndeosebi a celor referitoare la riscurile acoperite în asigurare, excluderi, valoarea franºizei, proceduri de avizare ºi lichidare a daunei (cum trebuie procedat în cazul producerii riscurilor asigurate, care sunt unitãþile reparatoare la care vã puteþi adresa etc). Pentru încheierea unui contract de asigurare, aveþi posibilitatea sã vã adresaþi ºi unui broker de asigurare (lista brokerilor autorizaþi poate fi consultatã în Registrul asigurãtorilor ºi brokerilor), care va identifica, pentru dvs., ofertele de asigurare disponibile pe piaþã ºi vã va prezenta produsul pe care îl considerã cel mai potrivit pentru dvs. 

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet