0p6p11

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurări de credite si garanții

Categorii:

 • Asigurarea creditelor interne și a creditelor de export;
 • Asigurarea creditelor de consum, de investiții, de cauțiune și de fidelitate.

Asigurarea creditelor interne și a creditelor de export

Asigurarea de credit:

 • rol de a proteja comercianții și producătorii față de riscul de neplată a celor ce cumpără sau închiriază bunuri sau sunt beneficiari ai unor credite avantajoase ( o mare parte a contractelor de comerț se încheie în condițiile în care plata se face după livrarea bunurilor);
 • oferă protecție pentru riscul de neplată apărut, fie ca urmare a falimentului cumpărătorului, fie, în cazul exportului, datorită situației din țara importatorului (război, naționalizare, etc.);
 • se poate încheia pentru un singur credit sau pe cifra de afaceri.

Scopul:

 • oferă protecție în cazul pierderilor financiare rezultate din neplata, incapacitatea de plată sau insolvabilitatea cumpărătorilor ce au achiziționat bunuri pe credit, sau din insolvabilitatea beneficiarilor de credit.
 • protejează încasările din activitatea comercială, prin transferarea riscurilor de neîncasare asupra asigurătorului.


Asigurarea creditelor interne

 • protejarea asiguratului împotriva riscurilor de neplată prelungită de către cumpărător sau a insolvabilității acestuia pe durata cuprinsă între producție și distribuție, de regulă, înainte de vânzarea finală către consumator.

În acest caz, există mai multe polițe de asigurare:

 • Polița    pentru o singură tranzacție;
 • Polița    pe o anumită durată, pe baza cifrei de afaceri, care este însă costisitoare    și necesită un volum mare de muncă, motiv pentru care se folosește cu precădere    la tranzacții de valori mari (echipamente industriale, lucrări de construcții, instalații și altele);
 • Polița    pentru un număr de tranzacții;
 • Polița    pentru unul sau mai mulți cumpărători care se încheie pe o perioadă determinată, de obicei 12 luni;
 • Polița pentru cifra de afaceri pe credit, utilizată mai des și asigură toate afacerile vânzătorului, cu unul sau mai mulți cumpărători, pe o durată determinată, de obicei 12 luni;
 • Polița pentru mai multe conturi ale unui asigurat.

Asigurarea creditelor de export

 • riscurile asigurabile sunt cele rezultate din vânzarea bunurilor sau prestarea de servicii pe credit, în afara țării.
 • un risc care poate afecta situația financiară a asiguratului îl reprezintă riscul de neplata prelungită care intervine atunci când debitorul sau garantul nu a plătit partea din datorie o anumită perioadă convenită, de regulă 6 luni de la scadența stabilită prin contract.
 • riscurile incluse și cele excluse rămân la latitudinea asigurătorului.

Nu acordă despăgubiri pentru:

 • reclamații privind livrările de bunuri sau prestări de servicii necorespunzătoare;
 • amenzi de orice fel;
 • pierderi rezultate din diferențe de curs valutar;
 • pierderi survenite ca urmare a evenimentelor politice, tulburărilor sociale, actelor de sabotaj sau a altor evenimente asemănătoare;
 • pierderi intervenite ca urmare a unor calamități naturale, dacă mijloacele tehnice disponibile pentru lupta cu astfel de calamități nu s-au putut folosi sau au fost ineficiente;
 • pierderi provocate de calamități naturale.

Asigurarea exportului pe credit pe termen scurt

 • se încheie pe o perioadă determinată de maximum un an;
 • are în vedere, în special, riscuri comerciale de genul: insolvabilitatea cumpărătorului, incapacitatea de plată pe un anumit timp și refuzul mărfurilor importate.

Asigurarea exportului pe credit pe termen mediu și lung

 • obiectul asigurării îl reprezintă exportul de bunuri de capital de valori mari, care se livrează eșalonat și care implică plăți în tranșe pe perioade îndelungate de timp, ce pot fi cuprinse între 5,10 sau chiar 20 de ani.
 • asigurarea oferă protecție pentru riscul de neplată din cauze comerciale sau politice.
 • pot beneficia de acoperire băncile sau instituțiile financiare care creditează operațiuni comerciale.
 • despăgubirea va cuprinde și dobânda la creditul acordat debitorului.

Având în vedere riscurile politice, asigurarea creditelor de export vizează îndeosebi protecția oferită împotriva următoarelor evenimente:

 • impunerea de restricții la import;
 • refuzul admiterii pe teritoriul țării a anumitor produse;
 • neplata la termen a sumelor datorate de debitorii publici,

În categoria riscurilor valutare sau economice sunt incluse:

 • riscul fluctuației ratei dobânzii;
 • riscul de schimb valutar;
 • riscul creșterii costurilor de fabricație.

Riscurile investiționale mai frecvent întâlnite sunt:

 • riscul    de    devalorizare    a investiției;
 • riscul    de    lichiditate al    unei investiții;
 • riscul    de    supraevaluare a investiției;
 • riscul    dobânzilor.

Prima de asigurare

 • este stabilită în funcție de: valoarea asigurării, perioada asigurată, natura cumpărătorului (public sau privat), țara acestuia (riscul de țară), modalitatea de plată și eventuale garanții prevăzute în contract;
 • se stabilește în tranșă unică sau în tranșe periodice, după cum au convenit cele două părți.

Caracteristică comună tuturor asigurărilor de credite

 • aceste asigurări nu acoperă pierderea în proporție de 100 %; prin prevederile contractului de asigurare, asiguratul este obligat să suporte până la 20-25% din pagubă.

Asigurarea creditelor de consum, de investiții, de cauțiune și de fidelitate

Asigurarea creditelor de consum

 • reprezintă, de fapt, o asigurare a riscului de neplată a ratelor de credit pentru consum și a dobânzilor aferente.
 • în funcție de natura afacerilor asiguratului, de lege și uzanțele din fiecare țară, se utilizează următoarele variante de polițe de asigurare a creditelor de consum:
  • -    Polița de tranzacție (tip T).
  • -    Polița pe flux continuu de afaceri (tip F).
  • -    Polița pe cifra de afaceri (tip C).

Asigurarea creditelor de investiții

 • garantează plata furnizorilor de bunuri de investiții, de către clienți, conform unui anumit plan de rambursare;
 • se încheie pe termen mediu și lung (în general, până la 60 de luni);
 • cea mai utilizată este polița generală pe cifra de afaceri, tranzacțiile individuale se utilizează mai rar;
 • se utilizează atât la asigurarea exporturilor de bunuri, cât și la asigurarea exportului de capital, sub formă de împrumuturi sau investiții de capital.

Asigurarea de cauțiune

 • particularități: creditorul este beneficiarul cauțiunii, fiind cel protejat, iar debitorul (asiguratul) este responsabil de îndeplinirea obligațiilor dintre el și creditor, obligațiile fiind garantate prin cauțiune; societatea de asigurare preia sarcina debitorului, atunci când garantează față de beneficiar îndeplinirea de către asigurat a obligațiunilor sale;
 • Tipuri de asigurări de cauțiune:
  • Garanția executării contractului în bune condițiuni
  • Garanția efectuării corecte a plăților


Cauțiuni contractuale

 • Garanția participării la licitație.
  • se garantează că debitorul, în cazul în care câștigă licitația, va semna contractual pentru care a licitat și va pune la dispoziția beneficiarului garanțiile de executare în bune condițiuni a contractului și de efectuare a plăților.
 • Garanția pentru restituirea avansului.
  • practicată în situațiile în care creditorul prefinanțează debitorul prin plata unui avans, de fapt se garantează rambursarea sumei plătite cu anticipație, printr-o cauțiune a cărei valoare descrește proporțional cu valoarea lucrărilor executate.
 • Garanția pentru asigurarea serviciilor de întreținere.
  • asigură protecție în cazul unei execuții defectuoase sau al utilizării unor materiale necorespunzătoare.

Asigurări de cauțiune noncontractuale, în care obligațiile debitorului față de beneficiar, a căror îndeplinire este garantată prin cauțiune, nu sunt de natură contractuală (de exemplu: garanțiile pentru organele judecătorești, garanțiile pentru obținerea de autorizații sau garanții pentru îndeplinirea obligațiilor față de diverse autorități publice)

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet