0p6p11

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurãri de credite si garanþii

Categorii:

 • Asigurarea creditelor interne ºi a creditelor de export;
 • Asigurarea creditelor de consum, de investiþii, de cauþiune ºi de fidelitate.

Asigurarea creditelor interne ºi a creditelor de export

Asigurarea de credit:

 • rol de a proteja comercianþii ºi producãtorii faþã de riscul de neplatã a celor ce cumpãrã sau închiriazã bunuri sau sunt beneficiari ai unor credite avantajoase ( o mare parte a contractelor de comerþ se încheie în condiþiile în care plata se face dupã livrarea bunurilor);
 • oferã protecþie pentru riscul de neplatã apãrut, fie ca urmare a falimentului cumpãrãtorului, fie, în cazul exportului, datoritã situaþiei din þara importatorului (rãzboi, naþionalizare, etc.);
 • se poate încheia pentru un singur credit sau pe cifra de afaceri.

Scopul:

 • oferã protecþie în cazul pierderilor financiare rezultate din neplata, incapacitatea de platã sau insolvabilitatea cumpãrãtorilor ce au achiziþionat bunuri pe credit, sau din insolvabilitatea beneficiarilor de credit.
 • protejeazã încasãrile din activitatea comercialã, prin transferarea riscurilor de neîncasare asupra asigurãtorului.


Asigurarea creditelor interne

 • protejarea asiguratului împotriva riscurilor de neplatã prelungitã de cãtre cumpãrãtor sau a insolvabilitãþii acestuia pe durata cuprinsã între producþie ºi distribuþie, de regulã, înainte de vânzarea finalã cãtre consumator.

În acest caz, existã mai multe poliþe de asigurare:

 • Poliþa    pentru o singurã tranzacþie;
 • Poliþa    pe o anumitã duratã, pe baza cifrei de afaceri, care este însã costisitoare    ºi necesitã un volum mare de muncã, motiv pentru care se foloseºte cu precãdere    la tranzacþii de valori mari (echipamente industriale, lucrãri de construcþii, instalaþii ºi altele);
 • Poliþa    pentru un numãr de tranzacþii;
 • Poliþa    pentru unul sau mai mulþi cumpãrãtori care se încheie pe o perioadã determinatã, de obicei 12 luni;
 • Poliþa pentru cifra de afaceri pe credit, utilizatã mai des ºi asigurã toate afacerile vânzãtorului, cu unul sau mai mulþi cumpãrãtori, pe o duratã determinatã, de obicei 12 luni;
 • Poliþa pentru mai multe conturi ale unui asigurat.

Asigurarea creditelor de export

 • riscurile asigurabile sunt cele rezultate din vânzarea bunurilor sau prestarea de servicii pe credit, în afara þãrii.
 • un risc care poate afecta situaþia financiarã a asiguratului îl reprezintã riscul de neplata prelungitã care intervine atunci când debitorul sau garantul nu a plãtit partea din datorie o anumitã perioadã convenitã, de regulã 6 luni de la scadenþa stabilitã prin contract.
 • riscurile incluse ºi cele excluse rãmân la latitudinea asigurãtorului.

Nu acordã despãgubiri pentru:

 • reclamaþii privind livrãrile de bunuri sau prestãri de servicii necorespunzãtoare;
 • amenzi de orice fel;
 • pierderi rezultate din diferenþe de curs valutar;
 • pierderi survenite ca urmare a evenimentelor politice, tulburãrilor sociale, actelor de sabotaj sau a altor evenimente asemãnãtoare;
 • pierderi intervenite ca urmare a unor calamitãþi naturale, dacã mijloacele tehnice disponibile pentru lupta cu astfel de calamitãþi nu s-au putut folosi sau au fost ineficiente;
 • pierderi provocate de calamitãþi naturale.

Asigurarea exportului pe credit pe termen scurt

 • se încheie pe o perioadã determinatã de maximum un an;
 • are în vedere, în special, riscuri comerciale de genul: insolvabilitatea cumpãrãtorului, incapacitatea de platã pe un anumit timp ºi refuzul mãrfurilor importate.

Asigurarea exportului pe credit pe termen mediu ºi lung

 • obiectul asigurãrii îl reprezintã exportul de bunuri de capital de valori mari, care se livreazã eºalonat ºi care implicã plãþi în tranºe pe perioade îndelungate de timp, ce pot fi cuprinse între 5,10 sau chiar 20 de ani.
 • asigurarea oferã protecþie pentru riscul de neplatã din cauze comerciale sau politice.
 • pot beneficia de acoperire bãncile sau instituþiile financiare care crediteazã operaþiuni comerciale.
 • despãgubirea va cuprinde ºi dobânda la creditul acordat debitorului.

Având în vedere riscurile politice, asigurarea creditelor de export vizeazã îndeosebi protecþia oferitã împotriva urmãtoarelor evenimente:

 • impunerea de restricþii la import;
 • refuzul admiterii pe teritoriul þãrii a anumitor produse;
 • neplata la termen a sumelor datorate de debitorii publici,

În categoria riscurilor valutare sau economice sunt incluse:

 • riscul fluctuaþiei ratei dobânzii;
 • riscul de schimb valutar;
 • riscul creºterii costurilor de fabricaþie.

Riscurile investiþionale mai frecvent întâlnite sunt:

 • riscul    de    devalorizare    a investiþiei;
 • riscul    de    lichiditate al    unei investiþii;
 • riscul    de    supraevaluare a investiþiei;
 • riscul    dobânzilor.

Prima de asigurare

 • este stabilitã în funcþie de: valoarea asigurãrii, perioada asiguratã, natura cumpãrãtorului (public sau privat), þara acestuia (riscul de þarã), modalitatea de platã ºi eventuale garanþii prevãzute în contract;
 • se stabileºte în tranºã unicã sau în tranºe periodice, dupã cum au convenit cele douã pãrþi.

Caracteristicã comunã tuturor asigurãrilor de credite

 • aceste asigurãri nu acoperã pierderea în proporþie de 100 %; prin prevederile contractului de asigurare, asiguratul este obligat sã suporte pânã la 20-25% din pagubã.

Asigurarea creditelor de consum, de investiþii, de cauþiune ºi de fidelitate

Asigurarea creditelor de consum

 • reprezintã, de fapt, o asigurare a riscului de neplatã a ratelor de credit pentru consum ºi a dobânzilor aferente.
 • în funcþie de natura afacerilor asiguratului, de lege ºi uzanþele din fiecare þarã, se utilizeazã urmãtoarele variante de poliþe de asigurare a creditelor de consum:
  • -    Poliþa de tranzacþie (tip T).
  • -    Poliþa pe flux continuu de afaceri (tip F).
  • -    Poliþa pe cifra de afaceri (tip C).

Asigurarea creditelor de investiþii

 • garanteazã plata furnizorilor de bunuri de investiþii, de cãtre clienþi, conform unui anumit plan de rambursare;
 • se încheie pe termen mediu ºi lung (în general, pânã la 60 de luni);
 • cea mai utilizatã este poliþa generalã pe cifra de afaceri, tranzacþiile individuale se utilizeazã mai rar;
 • se utilizeazã atât la asigurarea exporturilor de bunuri, cât ºi la asigurarea exportului de capital, sub formã de împrumuturi sau investiþii de capital.

Asigurarea de cauþiune

 • particularitãþi: creditorul este beneficiarul cauþiunii, fiind cel protejat, iar debitorul (asiguratul) este responsabil de îndeplinirea obligaþiilor dintre el ºi creditor, obligaþiile fiind garantate prin cauþiune; societatea de asigurare preia sarcina debitorului, atunci când garanteazã faþã de beneficiar îndeplinirea de cãtre asigurat a obligaþiunilor sale;
 • Tipuri de asigurãri de cauþiune:
  • Garanþia executãrii contractului în bune condiþiuni
  • Garanþia efectuãrii corecte a plãþilor


Cauþiuni contractuale

 • Garanþia participãrii la licitaþie.
  • se garanteazã cã debitorul, în cazul în care câºtigã licitaþia, va semna contractual pentru care a licitat ºi va pune la dispoziþia beneficiarului garanþiile de executare în bune condiþiuni a contractului ºi de efectuare a plãþilor.
 • Garanþia pentru restituirea avansului.
  • practicatã în situaþiile în care creditorul prefinanþeazã debitorul prin plata unui avans, de fapt se garanteazã rambursarea sumei plãtite cu anticipaþie, printr-o cauþiune a cãrei valoare descreºte proporþional cu valoarea lucrãrilor executate.
 • Garanþia pentru asigurarea serviciilor de întreþinere.
  • asigurã protecþie în cazul unei execuþii defectuoase sau al utilizãrii unor materiale necorespunzãtoare.

Asigurãri de cauþiune noncontractuale, în care obligaþiile debitorului faþã de beneficiar, a cãror îndeplinire este garantatã prin cauþiune, nu sunt de naturã contractualã (de exemplu: garanþiile pentru organele judecãtoreºti, garanþiile pentru obþinerea de autorizaþii sau garanþii pentru îndeplinirea obligaþiilor faþã de diverse autoritãþi publice)

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet