0p6p13

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurãri de incendiu si alte daune la proprietãþi

Asigurãri de locuinþe ºi de bunuri din locuinþe si asigurãri de proprietãþi industriale ºi comerciale

Principii generale

 • regulã generalã: interesul patrimonial trebuie sã existe atât în momentul încheierii asigurãrii, cât ºi în momentul producerii riscului asigurat. Interesul patrimonial decurge, de regulã, din statutul de proprietate al persoanei care doreºte sã se asigure.
 • Existã situaþii în care ºi alte persoane decât proprietarul pot avea interes faþã de un bun, cum ar fi:
  • proprietate în comun - o persoanã care deþine un bun în comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a asigura bunul respectiv la întrega valoare. Aceasta nu înseamnã cã, în caz de distrugere a bunului asigurat, aceastã persoanã va fi singura despãgubitã, ci va beneficia de despãgubire doar în limita dreptului ei de proprietate;
  • -    proprietatea ipotecatã - în caz de ipotecã, ambele pãrþi au un interes asigurabil: debitorul ipotecar - în calitate de proprietar, iar societatea ipotecarã - în calitate de creditor. în aceste situaþii se încheie un contract de asigurare în numele ambelor pãrþi;
  • -    proprietatea închiriatã - în cazul în care chiriaºul încheie un contract de asigurare, o face în numele ºi folosul proprietarului, deci nu poate pretinde încasarea despãgubirii, ci numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar;
  • - proprietatea aflatã în custodie - custodele are un interes asigurabil, în ceea ce priveºte bunul pe care îl deþine în custodie, pentru cã, din punct de vedere legal, este responsabil pentru orice daunã produsã bunului respectiv; persoanele din familia proprietarului - pot beneficia de utilizarea bunului asigurat, ceea ce determinã existenþa unui interes asigurabil al acestora faþã de bunul respectiv, pot fi asigurate bunuri aparþinând persoanelor fizice ºi persoanelor juridice, bunuri primite în folosinþã sau aflate spre pãstrare, reparare, prelucrare, vânzare sau pentru a fi expuse în cadrul muzeelor ºi expoziþiilor ºi bunuri ce fac obiectul cantractului de închiriere sau locaþie de gestiune.

Obligaþiile asiguratului - specific asigurãrilor de bunuri

 • asiguratul este obligat sã întreþinã bunurile asigurate în bune condiþii ºi în conformitate cu dispoziþiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Dacã prin nerespectarea de cãtre asigurat a acestor obligaþii s-ar putea produce pagube, asigurãtorul are dreptul sã denunþe asigurarea, fãrã restituirea primelor achitate sau sã refuze plata despãgubirilor.


Riscuri acoperite:

 • incendiu;
 • trãsnet;
 • explozie;
 • cãderea pe clãdire a aparatelor de zbor sau pãrþi ale acestora ºi obiecte transportate de acestea;
 • cutremur de pãmânt;
 • inundaþie;
 • furtunã;
 • grindinã;
 • ploaie torenþialã;
 • prãbuºiri sau alunecãri de teren;
 • greutatea stratului de zãpadã;
 • avarii accidentale ale instalaþiilor de apã, canal, sau încãlzire;
 • inundarea apartamentelor cu apa provenitã de la vecini;
 • pagube produse datoritã acþiunii rãuvoitoare a unor persoane (terorism, vandalism);
 • furt prin efracþie al bunurilor.
 • avarii accidentale ale instalaþiilor de apã, canal, sau încãlzire;
 • inundarea apartamentelor cu apa provenitã de la vecini;


Riscuri extinse prin clauze speciale - bunuri casabile, clãdiri în construcþie, scurgerea accidentalã a apei din sprinklere, fenomene electrice la obiective industriale, etc.

Alte Extinderi ale poliþei de asigurare

 • asigurarea de rãspundere civilã legalã a membrilor familiei;
 • asigurarea de accidente a membrilor familiei.

Excluderi:

 • rãzboi, revoluþie, rebeliune;
 • confiscare, expropiere, naþionalizare, rechiziþionare;
 • uzurã, fermentaþie, oxidare, eroziune, coroziune;
 • infiltraþia, tasarea terenului de fundaþie;
 • culpa grava a asiguratului;
 • foc deschis ºi nesupravegheat;
 • folosirea sau manipularea produselor uºor inflamabile    în imediata    apropiere    a    unor surse de foc;
 • fumatul în locuri interzise;
 • inundarea bunurilor asigurate, de apa provenitã din locuinþele învecinate;
 • acte de natura falsificãrii sau furtului, comise intenþionat sau din neglijenþã gravã, de cãtre asigurat sau apropiaþii sãi;
 • pierderea inexplicabilã, lipsuri la inventar sau cauzate de greºeli    de contabilitate ºi de numãrare în timpul inventarului.


Suma asiguratã - reprezintã valoarea de nou sau valoarea de piaþã a construcþiei.

Suma asiguratã

 • nu trebuie sã depãºeascã valoarea realã a bunurilor în momentul încheierii contractului de asigurare;
 • suma la care sunt asigurate bunurile trebuie sã fie în deplinã concordanþã cu valoarea realã a acestora.

Pentru prevenirea subasigurãrii, majoritatea societãþilor de asigurare aplicã principiul rãspunderii proporþionale.

Prin valoarea bunurilor la data asigurãrii se înþelege:

 • la clãdiri ºi construcþii - valoarea de înlocuire (costul construcþiei sau achiziþionãrii clãdirii respective sau a uneia similare la preþurile uzuale pe piaþa localã) din care se scade uzura (în raport de vechimea ºi starea construcþiei);
 • la mijloace fixe ºi obiecte de inventar - valoarea de înlocuire a acestora, din care se scade uzura (în raport de vechimea ºi starea de întreþinere a acestora);
 • la materii prime, materiale, produse finite, mãrfuri- preþul de cost sau de achiziþie al acestora;
 • colecþii ºi obiecte de artã - valoarea de circulaþie (de piaþã) determinatã pe bazã de cataloage sau expertize.

Sumele asigurate se stabilesc fie separat (pentru fiecare bun) sau global, pentru toate bunurile din aceeaºi grupã prevãzutã în tariful de prime. Pentru obiectele de artã sumele se stabilesc pentru fiecare obiect în parte.

Franºiza - funcþiile fransizei:

 • Stimuleazã mãsurile de prevenire a riscului. Asiguratul este stimulat, de exemplu, sã instaleze un sistem de alarmã contra spargerilor, deoarece este conºtient cã, în caz de furt, va trebui sã suporte o parte din daunã.
 • Reduce cheltuielile efectuate de asigurãtor în legãturã cu despãgubirea. în cazul despãgubirilor de valoare micã, cheltuielile administrative ale asiguratului, efectuate în vederea soluþionãrii cazului de despãgubire, pot fi mai mari decât suma plãtitã efectiv asiguratului ca despãgubire. De accea, franºiza are rolul de a reduce numãrul cererilor de despãgubire pentru pagubele de valoare micã.
 • Reduce nivelul primei de asigurare pentru asigurat. Deoarece franºiza reduce nivelul cheltuielilor efectuate de asigurãtor în legãturã cu despãgubirea, aceasta determinã reducerea valorii primelor plãtite de asigurat.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet