0p6p14

Vrei asigurare pentru locuinta?

Completezi formularul si te contactam noi:
Asigurãri de rãspundere civilã

Rãspundere civilã contractualã - produse corespondent (exemple):

 • Rãspundere civilã profesionalã a medicilor, a farmaciºtilor;
 • Rãspundere civilã profesionalã a avocaþilor;
 • Rãspundere civilã profesionalã a experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi;
 • Rãspundere civilã profesionalã a arhitecþilor ºi inginerilor constructori;
 • Rãspundere civilã profesionalã a notarilor publici.

Obiectul asigurãrii - acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terþe persoane, în condiþiile în care asiguratul este rãspunzãtor potrivit legii.

Avantaje:

 • persoana pãgubitã: primeºte despãgubirea cuvenitã;
 • asiguratul: îºi protejeazã patrimoniul, prin cumpãrarea unei astfel de asigurãri el nu maioatefi urmãrit pe cale juridicã pentru prejudiciul produs.

Limita geograficã - se despãgubesc daune produse terþilor pe teritoriul României.

Riscuri acoperite:

 • pagube materiale;
 • vãtãmãri corporale;
 • cheltuieli de judecatã la care este obligat pãgubitul.

Principalele caracteristici ale asigurãrii de rãspundere civilã sunt:

 • Obiectul asigurãrii îl constituie rãspunderea faþã de terþi pentru pagubele, prejudiciile sau vãtãmãrile cauzate acestora:
  • prin fapta asiguratului;
  • prin fapta altuia (prepus, copil, etc.);
  • rãspunderea pentru locul stipulat în contract ºi aflat în paza juridicã a asiguratului (de exemplu pagube cauzate de ascensor intr-un imobil - proprietatea asiguratului sau rãspunderea pentru ruinarea edificiului, etc.);
 • se acoperã pagubele, prejudiciile produse de asigurat unor terþe persoane numai dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii:
  1. asiguratul a sãvârºit o faptã care contravine unor norme legale, spre exemplu producerea unui accident de cãtre conducãtorul unui autovehicul prin nerespectarea regulilor de circulaþie;
  2. trebuie doveditã existenþa unui prejudiciu, a unei pagube produse de asigurat terþei persoane;
  3. se impune existenþa unui raport de cauzalitate între fapta ilicitã a asiguratului ºi prejudiciul adus terþei persoane pãgubite;
  4. este necesar sã se poatã constata culpa, vinovãþia asiguratului care a sãvârºit fapta ilicitã.
 • spre deosebire de asigurãrile de bunuri ºi de persoane, unde culpa asiguratului în producerea riscului asigurat duce la decãderea acestuia din dreptul de a fi despãgubit ºi-n unele cazuri la rezilierea contractului, la asigurãrile de rãspundere civilã culpa asiguratului este o condiþie de baza in angajarea rãspunderii civile ºi drept urmare a plãþii despãgubirii datorate terþilor pãgubiþi;
 • beneficiarul este necunoscut în momentul încheierii asigurãrii;

Limita despãgubirii

 • se stabileºte la valoarea solicitatã de asigurat ºi agreatã de societatea de asigurare, separat pentru deces, vãtãmãri corporale sau pagube produse bunurilor.
 • în cazul persoanelor juridice cuantumul acestei sume se determinã în funcþie de cifra de afaceri anualã, estimatã la încheierea contractului. în cazul persoanelor fizice se poate aplica una din urmãtoarele metode:
  • metoda evaluãrii averii personale prezente ºi viitoare;
  • metoda evaluãrii averii personale prezente;
  • metoda determinãrii sentinþei judecãtoreºti maxime pentru vãtãmare corporalã sau pentru deces.

Produse de asigurare de rãspundere civilã:

 

 • Asigurarea de rãspundere civila a angajatorului
  • oferã protecþie pentru asiguraþi în legãturã cu pierderile, cheltuielile de stabilire a despãgubirilor legate de rãniri, îmbolnãviri determinate de neglijenþa angajatorului;
  • terþa parte este angajatul sau un fost angajat care suferã o vãtãmare corporalã sau o îmbolnãvire datoritã neglijenþei, erorilor, defecþiunilor sau omisiunilor angajatorului.
 • Asigurarea de rãspundere civila a producãtorului
  • oferã protecþie pentru producãtorii mãrfurilor care au rãspundere faþã de cei care o folosesc sau o consumã deoarece acestea pot produce vãtãmãri corporale, îmbolnãvire, deces sau rãnire, pierderi sau prejudicii materiale.
  • în þãrile dezvoltate reglementãrile sunt puternic proiective pentru consumatori, iar limitele rãspunderilor sunt ridicate (de exemplu în Marea Britanie aceastã rãspundere existã chiar dacã mãrfurile se vând în altã þarã, iar în Statele Unite ale Americii rãspunderea producãtorului se încheie pentru valori mari datoritã reglementãrilor stricte privind protecþia consumatorilor).
 • Asigurarea de rãspundere civilã a directorilor
  • formã de protecþie specializatã care acoperã rãspunderea directorilor ºi membrilor consiliilor de administraþie pentru erori ºi neglijenþã în conducerea unei companii;
  • poate fi acoperitã, printr-o poliþã asemãnãtoare, ºi rãspunderea altor categorii de personal;
  • asigurãtorii elaboreazã condiþii specifice fiecãrui client, funcþie de nevoile acestuia, pe criterii de activitate, nivel de rãspundere, ºi altele;
  • oferã acoperire ºi pentru cheltuielile angajate cu avocaþii pentru apãrarea în proces ºi compensaþiile financiare pe care directorul sau funcþionarul ar trebui sã le plãteascã;

Exemple - Asigurarea de rãspundere civilã profesionalã:

 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã medicalã (pentru medici, asistenþi medicali, furnizori de servicii de recuperare, personal medical din laboratoare, etc.);
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a farmaciºtilor;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a medicilor veterinari, asistenþilor ºi tehnicienilor veterinari;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a avocaþilor;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a experþilor contabili, contabililor autorizaþi, cenzorilor autorizaþi, cenzori externi independenþi,
 • auditorilor financiari, a evaluatorilor ºi experþilor tehnici, a consultanþilor fiscali;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a notarilor publici, juriºtilor, executorilor judecãtoreºti, lichidatorilor ºi administratorilor judiciari;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a executorilor bancari, a practicienilor în reorganizare ºi lichidare;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a operatorilor de arhivã electronicã de garanþii reale imobiliare; de garanþii reale mobiliare;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a cadrelor didactice ºi pedagogice;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã pentru arhitecþi, urbaniºti, ingineri urbaniºti, geografi urbaniºti, sociologi urbaniºti ºi peisagiºti urbaniºti, proiectanþi, firme de consultanþã ºi de proiectare;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã pentru organisme de certificare a calitãþii ºi conformitãþii;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a traducãtorilor ºi interpreþilor;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a personalului vamal;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a brokerilor de asigurare;
 • asigurarea de rãspundere civilã profesionalã a agenþilor de asigurare.
 • asigurarea de rãspundere civilã a unitãþilor turistice ºi hoteliere;
 • asigurarea de rãspundere civilã a agenþiilor de turism;
 • asigurarea de rãspundere civilã a caselor de expediþie;
 • asigurarea de rãspundere civilã a unitãþilor de service auto; a spãlãtoriilor auto;
 • asigurarea de rãspundere civilã a agenþilor imobiliari;
 • asigurarea de rãspundere civilã a societãþilor de alimentaþie publicã;
 • asigurarea de rãspundere civilã a constructorului;
 • asigurarea de rãspundere civilã a saloanelor de igienã, frumuseþe ºi fitness;
 • asigurarea de rãspundere civilã a societãþilor specializate în prestãri servicii pazã ºi securitate, monitorizare/dispecerizare ºi intervenþie pentru paza obiectivelor ºi bunurilor;
 • asigurarea de rãspundere civilã a transportatorului pentru daunele produse cãlãtorilor.

Alte asigurãri de rãspundere civilã:

 • asigurarea de rãspundere civilã a chiriaºului faþã de proprietar;
 • asigurarea de rãspundere civilã a proprietarului faþã de chiriaºi;
 • asigurarea de rãspundere civilã a chiriaºului faþã de terþi;
 • asigurarea de rãspundere civilã a angajatorului faþã de salariaþi;
 • asigurarea de rãspundere civilã a managerilor, administratorilor;
 • asigurarea de rãspundere civilã a silvicultorilor;
 • asigurarea de rãspundere civilã a autoritãþilor portuare;
 • asigurarea de rãspundere civilã a organizatorilor de concursuri automobilistice sau karting;
 • asigurarea de rãspundere civilã pentru activitãþi conexe transporturilor rutiere;
 • asigurarea de rãspundere civilã a proprietarilor de câini;
 • asigurarea de rãspundere civilã pentru mediu;
 • asigurarea de rãspundere civilã în cadrul asigurãrii complexe a gospodãriilor persoanelor fizice, a elevilor ºi studenþilor, a managerilor, etc.

Formular de contact

Nume:

Adresa:

Telefon
Adresa ta de Email:

Adauga mesaj/comanda:
Contacteaza-ma inapoi pe Telefon
Contacteaza-ma inapoi pe Email
Cod de verificare:
Inserati codul de verificare:
Site de prezentare realizat de WebStreet